Felhasználói Feltételek

Felhasználói FeltételekBevezető

A Házözön.hu (Tulajdonosa a Redhill Project Kft., székhelye: 2316 Tököl, Árnyas utca 4, Cégjegyzékszám: 16-09-016201) (továbbiakban: Szolgáltató), hirdető ügyfelei (továbbiakban: Felhasználó), illetve valamennyi Felhasználó részére a jelen Felhasználói Feltételek tartalmazzák a házözön.hu honlapon (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető feltételeket, jogokat és kötelezettségeket.
A jelen Felhasználói Feltételek valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre, megrendelésre (továbbiakban: hirdetési szerződés) irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.
A honlap használatával valamennyi Felhasználó (regisztrált vagy nem regisztrált) elfogadja az alábbiakban meghatározott Felhasználói Feltételeket. A honlapot a felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő Felhasználói Feltételeket érintő módosításokat a Szolgáltató a honlap Felhasználói Feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásra felhasználók figyelmét felhívja.

A honlap használata kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet:

A Szolgáltatás

A honlap megtekintése, böngészése és az azon történő keresés ingyenes szolgáltatás, és regisztráció nem szükséges hozzá. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt igényelnek, majd ezt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetők el. A honlapon történő minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.
A Szolgáltató regisztrált felhasználói számára ingyenes hirdetési felületet biztosít, amelyen a Felhasználók használt és új ingatlanjaik értékesítését, illetve bérbeadási lehetőségét hirdethetik. A felhasználók a “Saját fiók” adminisztrációs felület funkciói segítségével helyezhetik el hirdetéseiket, amelyek jóváhagyás esetén nyilvánossá válnak az internet hálózatán.
Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a honlapon elhelyezett hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz és közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.
Az ingatlanok hirdetése a honlapon alap formában ingyenes, ugyanakkor a Szolgáltató igény esetén anyagi térítés ellenében különböző hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosít a Felhasználóknak. Ezen szolgáltatások a hirdetések hatékonyságát hivatottak növelni, viszont azt nem szavatolják. Az épp aktuális hirdetési csomagok itt megtekinthetők.

Regisztráció és hirdetésfeladás

A regisztráció minden Felhasználó számára ingyenes. A regisztráló személy szavatolja, hogy az általa megadott adatok pontosak és a valóságnak megfelelnek.
A regisztráció létrejöttéről a Felhasználó az általa megadott email címre értesítést kap. A felhasználó az emailben megjelenített linker kattintva megerősíti a regisztrációját. A megerősítést követően a regisztráció teljes érvényűvé válik, és a Felhasználó az általa megadott felhasználónév és jelszó segítségével belépéhet a honlap regisztrált felhasználók számára elérhető felületére. A regisztráló személy tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A regisztrációs adatok a honlap adatbázisában kerülnek tárolásra. A Felhasználó a saját regisztrációja során megadott adatokhoz a “Saját fók” felületén hozzáférhet, és azokat kiegészítheti, szerkesztheti. A Felhasználó egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.
Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor a Szolgáltatónak jogában áll minden további értesítés nélkül törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

A regisztációt követően a hirdetni kívánó magán-, illetve jogi személy a “Saját fiók” adminisztrációs felülete segítségével elhelyezheti ingatlanhirdetését a honlapon. A feladott hirdetések száma nincs korlátozva sem magán-, sem pedig jogi személyek számára.

A Felhasználó által elhelyezett képeket a Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

A Felhasználó az online megjelenő apróhirdetések kiemelése esetén az ezzel kapcsolatos díjakat bankátutalásos módon egyenlítheti ki. A Szolgáltató bármikor jogosult a Díjtáblázat egyoldalú módosítására.

A Szolgáltató felelőssége

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel minden, a Felhasználó által a honlapon elhelyezett adatért, képért, hirdetésért, információért stb. (továbbiakban: Tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

A Felhasználó által elhelyezett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott találhatótartalomért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani, és a tartalom közzétevőjétől felmerült kárának megtérítését követelni. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére

Szolgáltató nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét, azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

A Szolgáltató a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Felhasználó minősül szolgáltatónak.
A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

A Felhasználó felelőssége és jogsértések

A Felhasználót terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személy felelősségre vonása érdekében.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

Tilos bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a honlap, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve amely befolyásolhatja a honlap, vagy a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,

Továbbá tilos olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja.Adatkezelési szabályzatBevezető

A Házözön weblapon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, a hirdetés szövege, a hirdetések fényképfelvételei, továbbá az Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal, amennyiben hirdetést nem adott fel. Amennyiben Felhasználó adott fel hirdetést a hazozon.hu (továbbiakban szolgáltató) weblapján, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 8. év december 31-e.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:


1. postai úton a 2316 Tököl, Árnyas utca 4 címen
2. e-mail útján az info@hazozon.hu email címen

Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató a Hirdetők által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Weboldalakon el lehet végezni.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatok kiszolgáltatása

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Internet süti (internet cookie) irányelvekA Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

A Szolgáltató a szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el.

A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a Felhasználó böngészőjének, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó gépén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, mikor a Felhasználó visszatér ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A Szolgáltató a cookie-knak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert a Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldal és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a Felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k:

Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie (élettartam: 1 nap; adatkezelés célja: Az oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)
Analízis (élettartam: változó; adatkezelés célja: google analytics használati statisztika; kezelt adatkör:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage) )
AdWords remarketing (élettartam: 7-60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu )
Facebook remarketing (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör:http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/ )
Facebook konverziókövetés (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör:http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/ )


Valamennyi cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja a Felhasználó hozzájárulása.

A Weboldal látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalon tett látogatások során cookie-kat küldjünk számítógépére, amelyek alapján a böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük a Felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. A fentiek szerint elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a weboldalon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók partnereinek weboldalain.

Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak Szolgáltató egyes - a Felhasználó által használt - szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbítja. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

Kelt: 2016.08.18